top of page

เช้าข่าวเจ็ดสี
หนุนปลูกกระท่อมแก้จนช่วยเกษตรกร
วันที่ 25 ตุลาคม 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันเกษตรกรไทยให้ได้ปลูกพืชกระท่อมพืชเศรษฐกิจใหม่

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการจ้างงานตั้งแต่ระดับชุมชนจนระดับประเทศ

ขอขอบคุณดร.อัศดา วุฒธนานันท์และคณะของท่านทุกๆหน่วยงาน

ขอขอบคุณสื่อมวลชนช่อง 7 สี

bottom of page