top of page

ห้าอาสาเพื่อประชาชน
มอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์เกษตรกร 127 ราย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

       ผู้บริหารภาครัฐ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัดโปร่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการขายสินค้าของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน พร้อมมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้กับเกษตรกร 127 คน รวมถึงติดตามความคืบหน้า โครงการ "พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน" ซึ่งมีการปลูกผลไม้แบบผสมผสาน เช่น กล้วย มะขาม มะม่วง กระท้อน มะม่วงหิมพานต์ ปลูกผักกางมุ้ง เช่น กวางตุ้ง คะน้า เลี้ยงไก่ หมู และวัว เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก พร้อมปลูกข้าวการส่งเสริมการปลูกไผ่ ทดแทนข้าวโพดบนพื้นที่สูง
 

bottom of page